سال کبیسه ...

 
 
day poem Kopie
گناه سال کبیسه نیست که کسی
زادروزت را خجسته نمی گوید
گناه کابوسی است
که معشوقت را
در آغوش کسی نقاشی می کند که...
گناه درختان بیگناه
و روبان هایی رنگارنگ
که "عشق" و "کار" را بیهوده یکی کردند
                                روز اول ماه می
در بیابانی که عاطفه را
                         حتا
                            اندازه می گیرند
خط می کشند و
قیچی می زنند
تا برای تن دیگری بدوزند!
اینجا
همه سال هایمان یک روز کم دارند
همان روزی که خوشی را
ته جیب مان گم کردیم ...