چون آواره ای ...

 

عاصف حسینی 1

 

زبانت را به کام می گیرم

دستور کلمات را می شکنم

تا چیزی بگویم

مثل آواره ای که مرزها را می شکند

تا پیش از غروب آفتاب

به آبادی برسد ...

 

بامداد ۱۸اکتبر ۲۰۱۵

 

All rights reserved for Dr. Sayed Asef Hossaini. No part of this Website is permitted to be reproduced, distributed, or transmitted without notifying the source and the writer's full name.

Impressum

Privacy Policy