... بهار عربی !!

image

 

به داعش گلوله می فرستيد
بفرستيد
اين باد خشمگين 'بهار عرب' 
از مديترانه می گذرد
٢٦ هزار بار بمباران طرابلس 
کتاب ابن خلدون را نیز پاره می کند!

سينه ام را سپر كنم؟
باكی نيست
اما اين قايق سوراخ سوراخ
هيچ كودكی را به يونان نمی رساند
و خواب خدايانش را آشفته نمی كند

روي زخمم نمك نپاش 
پرچمت را پايين بكش
بهار عرب فقط گلها را سرخ تر می كند
گلوله ها را داغتر