چون آواره ای ...

 

عاصف حسینی 1

 

زبانت را به کام می گیرم

دستور کلمات را می شکنم

تا چیزی بگویم

مثل آواره ای که مرزها را می شکند

تا پیش از غروب آفتاب

به آبادی برسد ...

 

بامداد ۱۸اکتبر ۲۰۱۵